แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต (หลังแบบเรียน)

แบบสอบถามด้านสุขภาพจิต ส่วนที่ 2

สุขภาพจิตของทหารผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชี้แจง แบบสอบถามเป็นแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของท่านโปรดทำเครื่องหมายถูก (√) ในช่องที่ท่านกระทำจริงโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

    ประจำ หมายถึง กิจกรรมนั้นทำเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน
    บ่อยครั้ง หมายถึง กิจกรรมนั้นทำบ่อยๆ เว้นบ้างบางวัน หรือบางครั้งบางคราวเท่านั้น
    บางครั้ง หมายถึง กิจกรรมนั้นทำบางครั้ง เว้นระยะไปนานจึงทำอีกครั้ง
    เกือบหรือไม่เคยทำ หมายถึง กิจกรรมนั้นแทบจะไม่เคยทำเลยหรือไม่เคยทำเลย

1. ท่านระลึกเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต
2. ท่านยังมีความตั้งใจที่จะทำงาน/พยายามดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดี แม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตของท่าน จะยังไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ
3. ท่านสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่าท่านมีนิสัยอย่างไร
4. ท่านค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไข
5. ท่านมักสำรวจความรู้สึกตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
6. หากท่านทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สำเร็จ ท่านมักจะค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้นก่อนที่จะคิดว่าตนเองไร้ความสามารถ
7. ท่านยิ้มรับและแสดงท่าทีพอใจเมื่อผู้อื่นกล่าวชมเชยท่าน
8. ท่านรับฟังและพิจารณาเมื่อผู้อื่นกล่าวถึงข้อบกพร่องของท่าน
9. ท่านสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่าชีวิตของท่านประสบความสำเร็จเรื่องใดบ้าง
10. ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจของท่าน เมื่อต้องปฏิบัติบางอย่างที่ขัดกับค่านิยมหรือหลักศีลธรรมที่ท่านยึดถือ