แบบสอบถามด้านสุขภาพจิต (ส่วนที่ 1)

แบบสอบถามด้านสุขภาพจิต ส่วนที่ 1
วันที่ 05/28/2022 เวลา 22:41:09 ชื่อ

คําชี้แจงแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดพฤติกรรม การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของทหารผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

    ส่วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของทหารผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. กรุณาตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

3. แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลในภาพรวม และเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อของท่าน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากท่าน และจะไม่ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน

———————————————————

1. เพศ *
3. ระดับการศึกษา *
4. สถานภาพสมรส *
รายได้ *
6. ภูมิลำเนาเดิม
7. ระดับชั้นยศ *
8. ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ *
9. ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านเคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรง เช่น ระเบิด ปะทะ *
10. โรคประจำตัว *