10. การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

การเข้าใจตนเอง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ให้บุคคลตระหนักรู้ในตนเอง และยังส่งผลให้บุคคลสามารถเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • การตระหนักรู้ในตนเอง
  • การรู้จักตนเองและมองเห็นตนเอง
  • วิธีการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง
  • การเข้าใจผู้อื่น
  • จุดยืนของชีวิต
  • ความร่วมรู้สึก