11. ความเข้มแข็งในการมองโลก

ในปัจจุบัน ความวุ่นวายจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความไม่แน่นอนของชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ การดำเนินชีวิตของคนเราได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเข้มแข็งในการมองโลกจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลต่อชีวิตของบุคคลให้สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความเข้มแข็งในการมองโลก คือ อะไร
  • วิธีมองโลก

– การมองโลกในแง่ดี

– การมองโลกในแง่ร้าย

– การมองโลกตามจริง

ความสำคัญของความเข้มแข็งในการมองโลก