12. การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้ตนเอง

ภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก ในชีวิต พลังสุขภาพจิตจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของพลังสุขภาพจิต
  • หลักการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

10 เทคนิคการเสริมพลังสุขภาพจิต