14. ความสูญเสีย

บุคคลไม่อาจหลีกเลี่ยงความสูญเสียไปได้ ไม่ว่าเป็นการสูญเสียสิ่งของ ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่บุคคลอันเป็นที่รัก ดังนั้นทักษะการรับมือเมื่อเผชิญความสูญเสียจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้สามารถรับมือและก้าวผ่านความสูญเสียไปได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • 5 ระยะของความสูญเสีย

– ระยะปฏิเสธ

– ระยะโกรธ

– ระยะต่อรอง

– ระยะเศร้า

– ระยะยอมรับ

9 วิธีรับมือกับความสูญเสีย