15. การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงนับเป็นการเรียนรู้และความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่บุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทุกด้านของชีวิตบุคคล ซึ่งบุคคลควรมีทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
  • 7 วิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลง