16. ภาวะหมดไฟ

ภาวะหมดไฟ คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมและปัญหาต่างๆที่บุคคลได้เผชิญ การรู้เท่าทันภาวะหมดไฟและวิธีการรับมือระยะต่างๆก่อน ขณะ หรือหลังเกิดภาวะหมดไฟจึงมีความจำเป็นในการ

รับมือกับภาวะนี้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ภาวะหมดไฟ คือ อะไร
  • อาการของภาวะหมดไฟ
  • ระยะต่างๆที่นำมาสู่ภาวะหมดไฟ
  • ผลกระทบของภาวะหมดไฟ
  • หากเกิดภาวะหมดไฟจะจัดการอย่างไร