2. ปัญหาความเครียดและวิตกกังวล

ความเครียดและความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน หากบุคคลไม่สามารถหาทางออกได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิตได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ภาวะ PTSD
  • ภาวะย้ำคิดย้ำทำ
  • ภาวะแพนิค
  • ภาวะโซมาติก

ภาวะการปรับตัวผิดปกติสุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหา โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของสุขภาพจิต
  • องค์ประกอบของสุขภาพจิต

การส่งเสริมสุขภาพจิต