3. ปัญหาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกทางกาย วาจา อารมณ์และ จิตใจ หรืออุปนิสัยของแต่ละคนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ หลายคนอาจเผชิญปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียน และสังคมได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • กลุ่มบุคลิกภาพ A

– หวาดระแวง

– แยกตัว

– แปลก

  • กลุ่มบุคลิกภาพ B

– หลงตัวเอง

– แสดงละคร

– ก้ำกึ่ง

– ต่อต้านสังคม

  • กลุ่มบุคลิกภาพ C

– หลีกเลี่ยง

– พึ่งพา

– ย้ำคิดย้ำทำ