4. ปัญหาสารเสพติด

ปัญหาสารเสพติด เป็นปัญหาที่พบเจอได้ในสังคม โดยจะส่งผลกระทบต่อผู้เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง และอาจก่อให้เกิดปัญหากับส่วนรวมได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • สุรา
  • บุหรี่
  • แอมเฟตามีน
  • กัญชา
  • ฝิ่น
  • เฮโรอีน
  • ยานอนหลับ
  • เคนมผง