5. ปัญหาด้านอารมณ์

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หรือเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย หรือจิตใจ หากอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ภาวะซึมเศร้า
  • ภาวะอารมณ์สองขั้ว