6. ปัญหาโรคจิตเภท

ปัญหาโรคจิตเภท เป็นปัญหาที่พบในประชากรได้บ่อยมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยโรคนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติด้านการรับรู้ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบจำเพาะ และอารมณ์เป็นแบบไม่เหมาะสม โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • โรคจิตเภท คือ อะไร
  • อาการของโรคจิตเภท
  • สาเหตุของโรคจิตเภท
  • การรักษาโรคจิตเภท