7. ความฉลาดทางดิจิทัล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ดังนั้นบุคลจึงควรมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของพลเมืองดิจิทัล
  • ความหมายของความฉลาดทางดิจิทัล
  • ทักษะของความฉลาดทางดิจิทัล