8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาในการส่งเสริม และธำรงรักษาซึ่งสุขภาพที่ดี โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • คุณลักษณะทีสำคัญของบุคคลที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • ความสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ