9. เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
  • เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง