แบบทบทวน เรื่อง การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้ตนเอง