คุณได้ทำแบบสอบถามแล้วใช่หรือไม่

 

ไม่ใช่                                               ใช่