สุขภาพจิต

สุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหา โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ความหมายของสุขภาพจิต
  • องค์ประกอบของสุขภาพจิต

การส่งเสริมสุขภาพจิต